Full services 700 บาท

Full services 700 บาท

  • ถอดล้างอัดจารบี ทั้ง 12 จุดหมุน
  • ปรับจูนเกียร์ ใส่จารบีหล่อลื่น ทุกจุดหมุน
  • ปรับจูนเกียร์ ล้าง เคลือบเงาสีเฟรม
  • หยอดน้ำมันหยอดโซ่